Regulamin dla lekarza

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określają zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu dostępnego w domenie vizit.pl (zwanego dalej: „Serwisem VIZIT”).
 2. Administratorem jest VIZ sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-521) przy ul. Słowackiego 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000537578, posiadająca NIP 7792427231 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych.
 3. Serwis VIZIT umożliwia dokonanie kontaktu osoby korzystającej z Serwisu VIZIT (dalej zwanej „Użytkownikiem”) z podmiotami, które oferują świadczenie pomocy medycznej (dalej zwanych „Lekarzami”).
 4. Lekarzem może być każda osoba fizyczna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może świadczyć pomoc medyczną i posiada wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
 5. Lekarz oświadcza, że jest uprawiony do świadczenia pomocy medycznej, a jego uczestnictwo w ramach Serwisu VIZIT nie narusza przepisów prawa lub praw osób trzecich.
 6. Korzystanie z Serwisu VIZIT wymaga dysponowania przez Lekarza urządzeniem z dostępem do Internetu i standardową, aktualną przeglądarkę stron internetowych. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu VIZIT może wymagać spełnienia dodatkowych warunków, w tym np. zainstalowania i poprawnego skonfigurowania oprogramowania JAVA z przeglądarką internetową.

 

§ 2.  Rejestracja

 1. W celu korzystania z zasobów Serwisu VIZIT Lekarz powinien dokonać rejestracji poprzez założenie konta w Serwisie VIZIT (zwanego dalej „Kontem”). Konto jest prowadzone na rzecz Lekarza przez Administratora, pod unikalną nazwą, a dostęp do Konta zabezpieczony jest ustanowionym przez Lekarza hasłem. W ramach Konta gromadzone są informacje wspomagające korzystanie przez Lekarza z Serwisu VIZIT oraz udostępniane dodatkowe funkcjonalności.
 2. Aby dokonać założenia Konta Lekarz powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie VIZIT, w tym w szczególności poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, tytułu, specjalizacji oraz numeru PWZ. Lekarze nieposiadający numeru PWZ powinni podać NIP.
 3. Administrator wysyła na podany adres e-mail link aktywacyjny niezbędny do zakończenia procesu rejestracji. Lekarz potwierdza swoją tożsamość oraz chęć dokonania rejestracji w Serwisie VIZIT poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego.
 4. Lekarz dokonując rejestracji dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu VIZIT, oraz deklaruje, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby, są pełne i prawdziwe.
 5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Lekarz otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu VIZIT.
 6. Konto zawiera dane Lekarza podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie Lekarz zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania. Lekarz ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 7. Zabrania się zakładania Kont i korzystania z Serwisu VIZIT w imieniu Lekarza przez osoby bez należytego umocowania do działania w jego imieniu. W przypadku rejestracji Konta w imieniu Lekarza, osoba dokonująca rejestracji oświadcza, że posiada niezbędną zgodę do założenia Konta oraz, że jest upoważniona przez Lekarza w szczególności do zaakceptowania Regulaminu w jego imieniu. Osoby korzystające z Serwisu VIZIT w imieniu Lekarza winny być należycie umocowane do działania w jego imieniu. Lekarz oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność za działania osób upoważnionych przez niego do założenia Konta lub korzystania z Serwisu VIZIT w jego imieniu, a także że zwolni ze wszystkich ewentualnych roszczeń Administratora. 
 8. Lekarz ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie innym osobom możliwości korzystania z jego Konta. Lekarz zobowiązany jest zabezpieczyć dane logowania, w tym hasło do Konta przed nieuprawnionym ujawnieniem. Lekarz jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Serwis VIZIT, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie nieupoważnione przez Lekarza i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia, wysyłając e-mail na adres: [email protected] 
 9. Lekarz nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu VIZIT oraz w sposób zakłócający korzystanie z tych usług.
 10. Lekarz korzystając z serwisu VIZIT zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od:
 11. korzystania z Serwisu VIZIT bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa;
 12. korzystania z Serwisu VIZIT w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 13. korzystania z Serwisu VIZIT w sposób naruszający prawa Administratora, Użytkowników, innych Lekarzy lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień.
  1. Materiały, w tym elementy grafiki i ich układ, znaki towarowe, a także inne informacje dostępne w Serwisie VIZIT stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora,  Użytkowników Serwisu VIZIT lub innych Lekarzy. Korzystają one z ustawowej ochrony prawnej i stanowią między innymi przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej oraz praw do baz danych.
  2. Pobieranie i wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu VIZIT materiałów, informacji wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, jak również interesów Administratora, Użytkowników Serwisu VIZIT i innych Lekarzy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie VIZIT w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem. Lekarzowi zabrania się kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć jakiejkolwiek części Serwisu VIZIT, jeśli nie dotyczą one jego osoby i nie zostały mu udostępnione do przez Serwis VIZIT. Lekarz ma jedynie prawo do korzystania z treści Serwisu VIZIT dla osobistych, niekomercyjnych celów. Serwis VIZIT nie przenosi żadnych praw własności intelektualnej na Lekarza.

 

§ 3. O Serwisie VIZIT

 1. Serwis VIZIT jest serwisem internetowym, wspomagającym:
 1. dostęp do danych kontaktowych Lekarzy;
 2. umożliwienie kontaktu Użytkownika z Lekarzem, w celu umówienia wizyty;
 3. możliwość stworzenia własnego profilu Lekarza (Profil Lekarza);
 4. możliwości wprowadzenia dostępnych terminów przez Lekarza do własnego kalendarza w Profilu Lekarza;
 5. możliwość wprowadzenia przez Lekarza oferowanych zabiegów oraz ich cen do własnego kalendarza w Profilu Lekarza;
 6. możliwość dodania ofert promocyjnych do Serwisu VIZIT kierowanych do Użytkowników.
 1. Lekarz w ramach uczestnictwa w Serwisie VIZIT jest obowiązany do podejmowania wszelkich czynności z należytą starannością przy uwzględnieniu kwalifikowanego i zawodowego charakteru świadczonej pomocy medycznej.
 2. Lekarz jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco kalendarza, w ramach którego wskazuje Użytkownikom Serwisu VIZIT dostępność terminów wizyt.
 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z dostępnego terminu wizyty zgodnie z kalendarzem prowadzonym przez Lekarza, Lekarz jest obowiązany zrealizować umówioną wizytę, bądź poinformować Użytkownika o niemożności jej realizacji i wskazać inny termin wizyty.
 4. Lekarz ponosi odpowiedzialność za prowadzenie kalendarza i podawanie dostępnych terminów wizyt, a także za wszelkie informacje wprowadzane przez niego do Serwisu VIZIT, w tym w szczególności odnoszące się do podawanych przez niego danych, ofert świadczenia pomocy medycznej, zabiegów, cen, ofert promocyjnych.
 5. Serwis VIZIT zapewnia jedynie wsparcie w znalezieniu Lekarza oraz umówieniu wizyty, przy czym umówienie terminu wizyty nie stanowi relacji pacjent – lekarz. Serwis VIZIT nie odpowiada za przybycie przez Użytkownika na umówioną wizytę.
 6. Lekarz ponosi odpowiedzialność za działania podjęte w ramach Serwisu VIZIT, w tym za sposób, prawidłowość i skuteczność pomocy medycznej udzielanej przez niego na rzecz Użytkowników, a także za posiadane kwalifikacje, wiedzę i jakość pracy.
 7. Lekarz ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu, bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie VIZIT, w tym za czynności lub zaniechania w ramach Serwisu VIZIT, w szczególności związane z ewentualnym podaniem przez Lekarza diagnoz, opinii, porad, ujawnieniem tajemnicy zawodowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 8. W przypadku naruszenia przez Lekarza Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Administrator może rozwiązać umowę z Lekarzem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.
 9. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie oświadczenia Administratora, Lekarz nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody Administratora.
 10. Administrator Serwisu VIZIT nie pośredniczy w rozwiązywaniu jakichkolwiek sporów pomiędzy Użytkownikami Serwisu VIZIT i Lekarzami (tj. lekarzami a pacjentami, lekarzami a lekarzami, pacjentami a pacjentami), natomiast zapewnia, iż w przypadku zaistnienia takowych w miarę własnych możliwości dołoży wszelkich starań w celu ich rozwiązania.

 

§ 4.  Płatności

 1. Niektóre usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu VIZIT mogą być odpłatne. 
 2. Lekarz zostanie poinformowany o wysokości opłaty przed jej poniesieniem w formie Cennika.
 3. Lekarzom, wystawiane są faktury elektroniczne i wysyłane na podany podczas rejestracji adres e-mail, o ile Lekarz wyraźnie nie zażąda dostarczania faktur w formie papierowej drogą tradycyjną.
 4. Faktury wystawiane są z użyciem danych Lekarza zawartych na Koncie.
 5. Lekarz zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od doręczenia faktury. Brak płatności w terminie uprawnia Administratora do zawieszenia świadczenia usług na rzecz Lekarza lub rozwiązania umowy o świadczenie usług.

 

§ 5. Ochrona i poufność danych

 1. Podane przez Lekarzy dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Dane Użytkowników przekazywane są Lekarzom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów komunikacyjnych oraz zawarcia lub wykonywania umowy, zawartej przez Użytkowników poprzez Serwis VIZIT. Lekarz jest zobowiązany do ochrony prywatności i poufności przekazanych mu danych osobowych Użytkowników.
 3. Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności i polityka cookies.

 

§ 6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres: [email protected] za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub na adres: VIZ sp. z o. o., ul. Slowackiego 57, 60-521 Poznań. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 2. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Lekarza, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym terminie. Bezskuteczny upływ terminu powoduje, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona i podlega oddaleniu. Czynność wezwania Lekarza do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia.
 3. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu VIZIT oraz świadczenia usług można kierować pocztą elektroniczną na adres [email protected]

 

 § 7. Rola i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator udostępnia Lekarzom narzędzia informatyczne, w celu korzystania z usług Serwisu VIZIT, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i zaniechania Użytkowników oraz Lekarzy, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z korzystaniem z Serwisu VIZIT, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zaniechań i działań podjętych przez Użytkowników, Lekarzy oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników i Lekarzy, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych, ani uprawnienia Lekarzy niezbędne do wykonywania świadczeń zadeklarowanych w Serwisie VIZIT.
 3. W przypadku, gdy działania Lekarza naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, bądź prawa Użytkowników, innych Lekarzy lub osób trzecich bądź w innych uzasadnionych przypadkach, Administrator może: 
  1. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Lekarza;
  2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Lekarza w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu VIZIT.
 4. Niezależnie od zawieszenia Konta Lekarz ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

 

§ 8.Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie VIZIT pomiędzy Lekarzem a Administratorem zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Administratorowi na piśmie na adres: VIZ sp. z o. o. ul.Słowackiego 57, 60-521 Poznań, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] 
 2. Lekarz, który dokonał rejestracji, ale nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu VIZIT, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji. Odstąpienie może zostać dokonane poprzez oświadczenie złożone Administratorowi w formie pisemnej i przesłanie go na adres Administratora bądź drogą elektroniczną i wysłanie go na adres: [email protected]
 3. Z ważnych przyczyn, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi, umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Z ważnych przyczyn, za które Lekarz nie ponosi odpowiedzialności, umowa może zostać rozwiązana przez Lekarza za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie oświadczenia Administratora, Lekarz nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody Administratora.
 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Lekarzem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu VIZIT, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu VIZIT. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w Serwisie VIZIT zmienionego Regulaminu.
 2. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.