Regulamin dla pacjenta

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określają zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu dostępnego w domenie vizit.pl (zwanego dalej: „Serwisem VIZIT”).
 2. Administratorem jest VIZ sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-521) przy ul. Słowackiego 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000537578, posiadająca NIP 7792427231 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych.
 3. Serwis VIZIT umożliwia dokonanie kontaktu osoby korzystającej z Serwisu VIZIT (dalej zwanej „Użytkownikiem”) z podmiotami, które oferują świadczenie pomocy medycznej (dalej zwanych „Lekarzami”).
 4. Użytkownikiem Serwisu VIZIT może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Korzystanie z Serwisu VIZIT wymaga dysponowania przez Użytkownika urządzeniem z dostępem do Internetu i standardową, aktualną przeglądarkę stron internetowych. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu VIZIT może wymagać spełnienia dodatkowych warunków, w tym np. zainstalowania i poprawnego skonfigurowania oprogramowania JAVA z przeglądarką internetową.
 6. Administrator nie pobiera od Użytkowników opłat za korzystanie z Serwisu VIZIT.
 7. Regulamin wraz z Polityką Prywatności i polityką cookies reguluje korzystanie z Serwisu VIZIT, zarówno dla Użytkowników niezarejestrowanych, jak i posiadających konto w Serwisie VIZIT.

 

§ 2. Użytkownicy i rejestracja

 1. Użytkownik może podjąć działania zmierzające do umówienia wizyty u wybranego Lekarza poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, dostępnego w Serwisie VIZIT.
 2. W celu pełnego korzystania z zasobów Serwisu VIZIT Użytkownik powinien dokonać rejestracji poprzez założenie konta w Serwisie VIZIT (zwanego dalej „Kontem”). Konto jest prowadzone na rzecz Użytkownika przez Administratora, pod unikalną nazwą, a dostęp do Konta zabezpieczony jest ustanowionym przez Użytkownika hasłem.  W ramach Konta gromadzone są informacje wspomagające korzystanie przez Użytkownika z Serwisu VIZIT oraz udostępniane dodatkowe funkcjonalności.
 3. Aby dokonać założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie VIZIT, w tym poprzez podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, dzięki którym możliwe będą poświadczenia dostępu do usług Serwisu VIZIT.
 4. Administrator wysyła na podany numer telefonu KOD SMS niezbędny do zakończenia procesu rejestracji. Użytkownik potwierdza swoją tożsamość oraz chęć dokonania rejestracji w Serwisie VIZIT poprzez wpisanie kodu w okno formularza.
 5. Użytkownik dokonując rejestracji dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu VIZIT, oraz deklaruje, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby, są pełne i prawdziwe.
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu VIZIT.
 7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 8. Użytkownikowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować dane logowania, w tym hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Serwis VIZIT, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia, wysyłając e-mail na adres: [email protected] 
 9. Użytkownik oświadcza, że w razie nieuprawnionego założenia Konta lub korzystania z Serwisu VIZIT ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z takim działaniem, a także że zwolni ze wszystkich ewentualnych roszczeń Administratora. 
 10. Użytkownik nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu VIZIT oraz w sposób zakłócający korzystanie z tych usług.
 11. Użytkownik korzystając z serwisu VIZIT zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od:
 12. korzystania z Serwisu VIZIT bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa;
 13. korzystania z Serwisu VIZIT w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 14. korzystania z Serwisu VIZIT w sposób naruszający prawa Administratora, innych Użytkowników, Lekarzy lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień.
  1. Materiały, w tym elementy grafiki i ich układ, znaki towarowe, a także inne informacje dostępne w Serwisie VIZIT stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora, innych Użytkowników Serwisu VIZIT lub Lekarzy. Korzystają one z ustawowej ochrony prawnej i stanowią między innymi przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej oraz praw do baz danych.
  2. Pobieranie i wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu VIZIT materiałów, informacji wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, jak również interesów Administratora, innych Użytkowników Serwisu VIZIT i Lekarzy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie VIZIT w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem. Użytkownikowi zabrania się kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć jakiejkolwiek części Serwisu VIZIT, jeśli nie dotyczą one jego osoby i nie zostały mu udostępnione do przez Serwis VIZIT. Użytkownik ma jedynie prawo do korzystania z treści Serwisu VIZIT dla osobistych, niekomercyjnych celów. Serwis VIZIT nie przenosi żadnych praw własności intelektualnej na Użytkownika.
  3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.
  4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie oświadczenia Administratora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody Administratora.

 

§ 3. O Serwisie VIZIT

 1. Serwis VIZIT jest serwisem internetowym, wspomagającym:
 1. dostęp do danych kontaktowych osób świadczących pomoc medyczną (zwanych dalej „Lekarzem”);
 2. możliwość wyszukania przez Użytkowników Lekarza według dostępnych kryteriów;
 3. umożliwienie kontaktu Użytkownika z Lekarzem, w celu umówienia wizyty;
 4. możliwości publikowania przez Użytkowników ocen oraz opinii dotyczących Lekarzy. Opinie może wystawiać tylko Użytkownik, który umówił wizytę za pośrednictwem Serwisu VIZIT. Możliwość wystawienia opinii następuje po terminie odbytej wizyty;
 5. możliwości stworzenia własnego profilu Użytkownika (Profil Pacjenta).
 1. Serwis VIZIT nie świadczy usług medycznych, zapewnia jedynie wsparcie w znalezieniu Lekarza oraz umówieniu wizyty, przy czym umówienie terminu wizyty nie stanowi relacji pacjent – lekarz. Serwis VIZIT nie odpowiada za dostępność każdego Lekarza w danym czasie, jak również za anulowanie wizyty zamówionej przez Użytkownika.
 2. Informacje, które można uzyskać za pośrednictwem Serwisu VIZIT, jego pracowników, kontrahentów, partnerów, sponsorów, reklamodawców, licencjodawców lub w inny sposób za pośrednictwem Usługi, mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że chociaż niektóre treści publikowane w Serwisie VIZIT mogą być dostarczane przez osoby wykonujące zawód lekarza, udzielanie takich informacji nie tworzy jednak medycznej relacji lekarz - pacjent i nie stanowi opinii, porady lekarza, diagnozy lub formy leczenia, stanowi jedynie pomoc lokalizacji właściwej opieki medycznej Lekarza.
 4. Administrator Serwisu VIZIT nie pośredniczy w rozwiązywaniu jakichkolwiek sporów pomiędzy Użytkownikami (lekarzami a pacjentami, lekarzami a lekarzami, pacjentami a pacjentami), natomiast zapewnia, iż w przypadku zaistnienia takowych w miarę własnych możliwości dołoży wszelkich starań w celu ich rozwiązania.

 

§ 4. Umawianie wizyt

 1. Serwis VIZIT umożliwia dokonanie kontaktu Użytkownika z Lekarzem w celu umówienia wizyty.
 2. W celu podjęcia działań mających na celu umówienie wizyty Użytkownik:
 1. wybiera Lekarza;
 2. określa termin i miejsce wizyty, jej rodzaj;
 3. w przypadku niezałożenia Konta w Serwisie VIZIT, wprowadza w elektronicznym formularzu dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 4. potwierdza zamiar umówienia wizyty poprzez kliknięcie „Zaproponuj termin” lub „Umów wizytę”

Ponadto Użytkownik ma możliwość wypełnienia pola „Uwagi”, w celu przekazania dodatkowych informacji Lekarzowi.

 1. Przycisk „Zaproponuj termin” stanowi propozycję terminu wizyty, nie oznacza jej umówienia. Użytkownik otrzyma na podany przez siebie podczas założenia Konta lub wypełniania elektronicznego formularza, o którym mowa w ust. 2 pkt. c powyżej,  numer telefonu oraz e-mail informację o rezerwacji terminu wizyty u wybranego Lekarza w zaproponowanym terminie lub o możliwości jej rezerwacji w innym terminie. Zarezerwowanie terminu nie jest równoznaczne z umówieniem wizyty. Lekarz może poinformować Użytkownika o zmianie jej terminu lub jej odwołaniu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 2. Przycisk „Umów wizytę” stanowi rezerwację terminu wizyty. Użytkownik otrzymuje wygenerowane przez Serwis VIZIT automatyczne potwierdzenie złożenia rezerwacji wizyty na podany przez siebie podczas założenia Konta lub wypełniania elektronicznego formularza, o którym mowa w ust. 2 pkt. c powyżej, adres e-mail oraz numer telefonu. Potwierdzenie zawiera imię i nazwisko Lekarza, datę oraz miejsce wizyty. Otrzymanie automatycznego potwierdzenia złożenia rezerwacji wizyty nie jest równoznaczne z umówieniem wizyty. Lekarz może poinformować Użytkownika o zmianie jej terminu lub jej odwołaniu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 3. Użytkownik może podjąć działania mające na celu umówienie wizyty poprzez kontakt telefoniczny wskazany na stronach Serwisu VIZIT. Zarezerwowanie terminu poprzez telefoniczny kontakt nie jest równoznaczne z umówieniem wizyty. Lekarz może poinformować Użytkownika o zmianie jej terminu lub jej odwołaniu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Użytkownik podejmując czynności celem umówienia wizyty zleca Administratorowi przekazanie jego danych osobowych wskazanemu Lekarzowi w celu podjęcia kontaktu w zakresie potwierdzenia wizyty.

 

§ 5.  Ochrona i poufność danych

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.
 2. Dane Użytkowników przekazywane są Lekarzom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów komunikacyjnych oraz zawarcia lub wykonywania umowy, zawartej poprzez Serwis VIZIT. 
 3. Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności i polityka cookies.

 

§ 6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres: [email protected] za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub na adres: VIZ sp. z o. o., ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 2. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym terminie. Bezskuteczny upływ terminu powoduje, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona i podlega oddaleniu. Czynność wezwania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia. Postanowienie to nie uchybia przepisom prawa bezwzględnie obowiązującego w zakresie, w jakim przyznają one konsumentom szerszą ochronę.
 3. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu VIZIT oraz świadczenia usług można kierować pocztą elektroniczną na adres [email protected]

 

 § 7. Rola i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, w celu korzystania z usług Serwisu VIZIT, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i zaniechania Użytkowników oraz Lekarzy, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z korzystaniem z Serwisu VIZIT, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa  zaniechań i działań podjętych przez Użytkowników, Lekarzy oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników i Lekarzy, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych, ani uprawnienia Lekarzy niezbędne do wykonywania świadczeń zadeklarowanych w Serwisie VIZIT.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, prawidłowość i skuteczność pomocy medycznej udzielanej przez Lekarzy na rzecz Użytkowników, a także za kwalifikacje, wiedzę, jakość pracy, ceny wykonywanych świadczeń, zabiegów przez Lekarzy.
 4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, bądź prawa innych Użytkowników, Lekarzy lub osób trzecich bądź w innych uzasadnionych przypadkach, Administrator może: 
  1. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
  2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu VIZIT.
 5. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

 

§ 8.Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie VIZIT pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony, z chwilą dokonania rejestracji. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Administratorowi na piśmie na adres: VIZ sp. z o. o. ul. Slowackiego 57, 60-521 Poznań, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] 
 2. Użytkownik, który dokonał rejestracji, ale nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu VIZIT, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji. Odstąpienie może zostać dokonane poprzez oświadczenie złożone Administratorowi w formie pisemnej i przesłanie go na adres Administratora bądź drogą elektroniczną i wysłanie go na adres: [email protected]
 3. Z ważnych przyczyn, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi, umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Z ważnych przyczyn, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności, umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie oświadczenia Administratora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody Administratora.
 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu VIZIT, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu VIZIT. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w Serwisie VIZIT zmienionego Regulaminu.
 1. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne. 
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w racjach między Administratorem a Użytkownikiem będącym Konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć a które przyznają Konsumentom szerszą ochronę.